Ruční hasicí přístroje.

POZOR !!! Takto NIKDY nehasit hořící olej!!!!!! : 

Proběhla anketa na téma Máte v domáctnosti hasicí přístroj? zde sjou výsledky ankety

 

Na základě ankety vam přinášíme již zveřejněný článek  na téma

Správné použití hasicích přístrojů

Třídy požárů

 Trida-pozaru-a

 

- požáry pevných látek, doprovázené případným žhnutím, jako například dřeva, papíru, plastů, gumy a pod.
 Trida-pozaru-b - požáry kapalných látek nebo hořením přecházejících na kapalné, jako například benzínu, nafty, oleje, asfaltu, vosku, alkoholu a pod. Trida-pozaru-c

 


- požáry plynuTrida-pozaru-d - požáry lehkých kovů, jako například hliníku, hořčíku a pod.
Trida-pozaru-f 


- požáry jedlých tuků a olejůPoužití hasicích přístrojů

Ja-pouzivat-hp-na-webPři zpozorování zahoření sejmeme hasicí přístroj z věšáku/držáku a doneseme ho do blízkosti požáru, ovšem je třeba vždy dbát na vlastní bezpečnost. Snažíme se přistoupit ze strany „po větru“ popřípadě ode dveří/únikového východu, pro možnost rychlého opuštění zadýmeného prostoru v případě, že se nám nepodaří požár uhasit či bude zadýmen použitým hasivem. Pokud je přítomno osob více, tyto mohou volat IZS na čísle 112, podílet se na hašení a popřípadě poskytovat první pomoc či pomáhat s evakuací osob...

20120425-hp-33Postupujeme dle piktogramů na štítku daného přístroje, většinou následovně:
hasicí přístroj uchopíme do ruky, vstrčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku a tento trhnutím odstraníme – dojde k odjištění páky ventilu a přístroj je připraven k použití.
V případě hasicích přístrojů s tlakovou patronou uvnitř – uvedeno na etiketě – po vytržení zajišťovacího koliku narazíme rukou na vyznačený úderník a vyčkáme 5s pro kvalitní natlakování nádoby.

20120425-hp-14


Jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu a v druhé ruce držíme hadici, je-li jí přístroj vybaven. Pokud jí není vybaven, jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu a druhou rukou uchopíme přístroj za dno.

Stiskneme páku ventilu, proud hasiva začne ihned stříkat velkým tlakem ven. Tento proud směřujeme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.
Pro jednotlivé druhy hasiva a možností požáru jsou postupy popsány níže.
Nikdy přístroj neobracíme dnem vzhůru, éra těchto přístrojů je pryč! Přístroje mají stoupací trubku a jsou funkční do náklonu max 30 stupňů !!!


20120425-hp-18Každý přístroj musí mít typový štítek,
20120425-hp-10 kde jsou vyznačeny důležité údaje, včetně návodu k použití v obrázcích a tříd požáru, pro které je určený.
Dále musí mít nalepen štítek
o provedené kontrole přístroje a o další periodické tlakové zkoušce.
Každý dnes používaný (prodávaný) hasicí
přístroj20120425-hp-11 je odstavitelný – to znamená, že hašení lze kdykoliv přerušit. To ovšem neznamená, že i po sebekratším použití bude přístroj funkční i nadále !!! I po krátkém použití přístroje je nutné zajistit u naší firmy či jiném odborném závodě opravu přístroje !!!
Toto neplatí pro hasicí spreje – ty zůstávají funkční i po několikanásobném použití, až do vyčerpání obsahu hasiva.
Ovšem doporučujeme použitý sprej nahradit novým-plným sprejem, ten použitý si dále můžete ponechat až do spotřebování hasiva na další aplikace, jako např. k preventivnímu nástřiku předmětů před vzplanutím apod.

Štítky na přístrojích s jejich použitím v našem okolí bychom měli prostudovat v klidu, ne až v případě požáru je narychlo zkoumat ! ! !

Tip pro laickou veřejnost - pro ovládání jednotlivých druhů hasicích přístrojů je nejlepší vždy postupovat dle piktogramu na hasicím přístroji - tím se nic nemůže pokazit. . .


Pro vznik hoření je nutný trojúhelník

Ohntroj
1) hořlavá látka
2) zápalná teplota
3) kyslík
Hasicí přístroje vyřazují z trojúhelníku vždy minimálně jeden uvedený faktor, níže si popíšeme, jak postupovat při daném druhu hasiva a požáru :Práškové hasicí přístroje

20120425-hp-19jsou naplněny práškovým hasivem a hasí na principu dušení u pevných látek a na principu stěnového efektu v případě kapalných a plynných látek. Nemají ochlazující schopnosti, proto po uhašení déle rozhořených pevných látek může probíhat dále žhnutí a požár bude nutné dohasit vodou, pěnou.
Při hašení těmito přístroji u pevných látek doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně, po cca 1-2s dávkách do ohniska a na hořící předmět. Hořící stěny hasíme odspoda nahoru. Pozor při hašení volně ložených předmětů, hasivo jde z přístroje velkým tlakem a mohlo by dojít k přenesení požáru a jeho rozšíření. Na sypké látky není vhodný vůbec.
Při hašení kapalných látek je vhodné zahalit celý hořící předmět do oblaku prášku – hašení nepřerušujeme a pokračujeme od kraje přes střed ke konci – zajistíme buď pohyby hadicí či celého přístroje. Vytékající kapaliny hasíme od místa výtoku dolů.
Při hašení plynu pozor – pokud není znám uzávěr plynu či pokud plamen nezapaluje blízké okolí, není vhodné plyn uhasit – i nadále bude unikat a hrozí následné riziko výbuchu. Tyto požáry vždy hlásit hasičům na čísle 150! Pokud plyn zapaluje okolí a rozhodneme se jej hasit, přistoupíme po směru tryskání plamenů - práškový oblak směřujeme po směru hoření – hořící kužel tímto uhasíme, stříkáme hasivo bez přerušení do zhasnutí plamene. Poté dohasíme okolí a zajistíme větrání pro dále ucházející plyn. Elektrozařízení hasíme z minimální vzdálenosti 1m – snažíme se nestát ve vodě. . .
Univerzálním práškovým hasicím přístrojem NIKDY nehasíme lehké kovy, na tyto je určen speciální práškový přístroj.
Automobily hasíme tak, že pootevřeme motorový prostor a začneme stříkat hasivo pod kapotu. Pokud hoří jiná část vozidla, postupujeme standardně, viz výše.


Vodní hasicí přístroje 

jsou naplněny20120425-hp-15 vodou a mrazuvzdornou přísadou, popřípadě smáčedlem pro zlepšení vlastností vody. Jsou určeny pro hašení pevných látek – hasí na principu chlazení a okrajově i dusivě vzniklou párou. Naše hasicí přístroje mají charakter výstřiku hrubý aerosol – širší kužel pro lepší aplikaci hasiva. Při hašení aplikujeme hasivo do ohniska požáru a postupně hasíme předměty. Pozor při hašení sypkých látek, zde doporučujeme zvýšit odstup, aby hasivo nevířilo, ale spíše dopadalo menší rasancí do ohniska. Hořící stěny hasíme odspoda nahoru.
Nehasíme zařízení pod elektrickým proudem !!!

Pěnové hasicí přístroje 

F7f35245e989212794c6e1b4b8ebcd67-image-60x120jsou naplněny směsí vody a pěnidla, v našem případě směs tvoří koncentraci 3%
Pevné látky hasí na principu chlazení – vodou z rozpadající se pěny, kapalné látky hasí na principu dusivém překrytím hořící kapaliny vrstvou pěny a bráněním přístupu kyslíku. Z tohoto plyne, že při hašení pevných látek aplikujeme proud pěny do ohniska, postupujeme od kraje na celý předmět, až jej celý zahalíme do pěny. Při hašení kapalných látek postupujeme podobně – snažíme se hořící plochu překrýt vrstvou pěny. Pokud hoří kapalina v ohraničeném prostoru, proud pěny spíše aplikujeme o stěny nádoby, aby byl dopad pěny šetrný a nerozrušoval se již vzniklý pěnový povlak. Pokud je kapalina volně rozlitá, postupujeme od kraje přes střed ke konci pohyby ze strany na stranu, aby byl co nejrychleji rozprostřena pěnová vrstva. Vytékající kapaliny hasíme odshora dolů.
Nehasíme zařízení po elektrickým proudem – mimo našeho stálotlakého přístroje PE6N, ten LZE použít na požáry pod napětím do 1000V ze vzdálenosti 1m.


 Sněhové ( CO2) hasicí přístroje

 jsou naplněny kapalným 20120425-hp-22oxidem uhličitým, stejně tak výtlačný plyn je oxid uhličitý. Kapalné i ostatní hořící látky hasí na principu dušení – z místa aplikace vytlačuje oxid uhličitý kyslík, vzniklý suchý led (tuhý oxid uhličitý) částečně ochlazuje požářiště, obzvlášť při hašení předmětů, na kterých může ulpívat (rozvaděče, motory a pod.)
Při hašení kapalných látek se snažíme nepřerušenou aplikací zahalit celý požár do oblaku vystřikovaného oxidu. Z toho plyne – hašení nepřerušujeme pro vytvoření vhodné koncentrace a vytěsnění kyslíku. Při hašení elektrozařízení, motorů, rozvaděčů a pod. postupujeme prakticky stejně, od kraje přes střed ke konci požáru. 
Není vhodný na hašení pevných látek, nemá dostatečný chladicí efekt a proto je málo účinný v těchto případech. Ovšem jeho použití např. v domácnostech není překážkou – na menší zahoření v kuchyni, na elektroinstalaci, dílně a pod. je vhodný – nenapáchá druhotné škody a po uhašení se z místa aplikace bezezbytku odpaří.
Při hašení plynu platí to stejné, co při použití práškového hasicího přístroje !!!
Požáry pod napětím můžeme hasit do 1000V ze vzdálenosti 1m.
Pozor, při hašení vznikající tuhý oxid uhličitý (suchý led) dosahuje teploty cca -73StC – pozor na vznik omrzlin při styku s tímto, proudnici držte na místě tomu určeném.


 Přístroje s hasivem FE-36 (čisté hasivo)

jsou Ca2lenaplněny chemickou látkou hexafluorpropan, která je na požár ve formě kužele aerosolu aplikována přes speciální trysku na konci hadice.
Toto hasivo hasí na principu antikatalitického efektu – při hašení se hasivo rozpadá za vzniku radikálů. Vzniklé radikály působí při hoření jako inhibitory oxidačních reakcí. Zpomalují reakci hoření tím, že ji jako řetězovou reakci přerušují – spojování radikálů této látky s radikály produktu hoření se navenek projeví uhašením plamene.
Přístroj má dobrou hasební schopnost při použití u požárů látek kapalných, plynných a pod napětím. Na pevné látky není vhodný, nemá chladící efekt a toto nasazení by bylo neekonomické v poměru cena hasiva a výkon.
Při hašení kapalných látek postupujeme od kraje přes střed na konec předmětu. Při hašení automobilů, elektroinstalací a plynu platí stejná pravidla, jako u práškových hasicích přístrojů.
Při hašení výpočetní techniky hasíme ze vzdálenosti cca 0,5-1m a snažíme se hasivo aplikovat dovnitř přístroje, např. přes větrací a montážní otvory, stříkání na nehořící plechový obal je k ničemu !!!
Hasivo není toxické ani vodivé.


Videa o použití hasicích přístrojů:

Hasicí přístroj Vodní (džberovka):                           Hasicí přístroj Práškový :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       POZOR !!!

 Hasicí přístroj Sněhový  :                         Takto NIKDY nehasit hořící olej!!!!!! : 


 

 

   Zdroje k článku :                                                                                                                   

http://www.hasici-pristroje-eshop.cz/spravne-pouziti-hasicich-pristroju.html

http://hastex.cz/pouzitelnost-na-tridu-pozaru                                               

http://hasici.obecslatina.cz/index.php?cid=445                                            

http://www.hasici-pristroje-eshop.cz/ca2le.html                                            

http://www.hasicipristroj.cz/hasici-pristroj-penovy-mrazuvzdorny-p-454.html

 "nahoru"

  "úvodní stránka"

 

 
Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE