Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu


Co se učíme

tísňová čísla
technické prostředky
hasící přístroje
uzlování
optické signály
likvidace nebezpečného hmyzu                                                                                                                                         ohniště - rozdělení

Zábava - omalovánky

Zábava - vystřihovánkyMĚSTO KRALOVICE

Original-v-gif-vyhlazeny

Novinky

Poslední kroužek 2019

23.12.2019

Foto z posledního kroužku MH v roce 2019.

Soutěž v Kralovicích + Soptíci v Praze

6.10.2019

Foto z domácí soutěže v Kralovicích kde se předvedli Soptíci, Plamínci a Mladí hasiči a ukázka Soptíků na Praze-Žižkov ZDE.

Foto z Letin, Vysoké Libyně, Nečtin a Manětína!

29.9.2019

Fotky z dřívějších ukázek v Letinech, Vysoké Libyni, Nečtinech a Manětíně jsou umístěny ZDE.

Projekt pomáhej beze strachu!

17.7.2019

Informace + foto z našeho letošního projektu Pomáhej beze strachu! ZDE.

Ukázky Soptíků v Kralovicích a Letinech.

7.7.2019

Foto z ukázek Soptíků 5. a 6. července jsou ZDE

Nové fotky z Mariánských Lázní

30.6.2019

Foto pořadatelů z akce Mezi nebem a zemí ZDE.

Ukázka v Hlohovicích

30.6.2019

Na foto z ukázky Soptíků v Hlohovicích 29.6.2019 se můžete podívat ZDE.

Ukázka Soptíků v Mariánských Lázních

23.6.2019

Dne 22.6.2019 se Soptíci prezentovali na akci Mezi nebem a zemí v M.L. Podívejte se na naše fotky 
a na fotky pořadatelů

Toplist 2Založení kroužku

Od Soptíků přes Plamínky
až k Mladým hasičům

Nápad založit kroužek mladých hasičů se zrodil v hlavě Renáty Kozové na počátku roku 2008. Postupně pak pro tuto nelehkou činnost získala i  další dva členy týmu - Honzu Marxe a Milana Kozu. Konečným impulsem pro spuštění tohoto projektu, byla opakující se kritika na chybějící práci s mládeží a dále pak stále zřetelnější úbytek mladých lidí v SDH Kralovice a výjezdové jednotce Města Kralovice. Intenzivní přípravy spojené se zajištěním kroužku započaly v květnu roku 2009, kroužek jsme pak rozběhli 1.září téhož roku.

Už na počátku jsme byli rozhodnuti, že se budeme věnovat mladým hasičům od kategorie přípravky – tedy dětem ve věku od 3 let. Jedním z důvodů bylo i to, že výchova dětí v hasičských přípravkách se v té době po celé ČR začala velice dynamicky rozvíjet. Posledním impulsem že budeme pracovat právě s předškoláky, byla návštěva Festivalu hasičských přípravek na Hasičské olympiádě v Ostravě, konané v červenci 2009. Zde jsme načerpali neuvěřitelné množství inspirace a podnětů zejména od kamarádů-hasičů z SDH Břehy. V Ostravě také padlo naše poslední rozhodnutí, že si vychováme naše nástupce od toho nejútlejšího dětského věku, kdy jsou děti velice vnímavé, nadšené, nezatížené školní docházkou a dosud „neulovené“ dalšími zájmovými kroužky.

 V září 2009 se do kroužku přípravky zapojilo 13 dětí - Soptíků ve věku od 2,5 do 5 let – 11 chlapců  a 2 děvčata. Velice nás potěšilo, že tato parta zůstala během několika dalších let kompletní a že nikdo neodešel. Abychom zajistili pokračování a návaznost hasičského výcviku, rozšířili jsme v září 2011 kroužek o další skupinu 9 dětí ve věku 2,5 – 3,5 roků. Poslední velká změna v našem kolektivu se udála v září 2016, kdy jsme po dlouhém váhání rozběhli nový kroužek přípravky s devíti dětmi ve věku 3 roků. Z důvodu odlišení všech tří kolektivů MH jsme se rozhodli, že skupina nejmladších (3 roky) se bude jmenovat Soptíci, skupina středně starých dětí (5-8 roků) postoupí do kroužku Plamínků a nejstarší skupinu (10-12 roků) pojmenujeme jednoduše Mladí hasiči.
V současné době (červen 2018) náš kolektiv mladých hasičů navštěvuje celkem 33 dětí.

Hlavním vedoucím mladých hasičů je Renáta Kozová a jako vedoucí družstev působí Jan Marx a Milan Koza. Scházíme se v hasičské zbrojnici 1 x týdně ve čtvrtek na 1 hodinu se Soptíky a 1 hodinu s Plamínky a 1 x týdně v úterý na 2 hodiny s Mladými hasiči. Systém výchovy a výcviku mladých hasičů v SDH Kralovice zásadně směřuje k získávání hasičských návyků, znalostí a dovedností tak, aby se u dětí postupně vytvořil základ pro jejich budoucí možné zařazení do výjezdové jednotky hasičského sboru.

Obsahová náplň kroužku  musí být pestrá,  abychom děti zaujali – samozřejmě vzhledem k jejich věku se děti učí zvládat základy hasičských dovedností a práci s hasičským nářadím . Veškerá činnost v kroužku probíhá formou hry. Malí hasiči se postupně seznamují nejen s detailní prací člena hasičské jednotky, ale zvyšují si i fyzickou zdatnost, obratnost a samostatnost. Jako správné budoucí záchranáře je seznamujeme se základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Část každé schůzky je věnována požární prevenci a zvládání krizových situací. Děti se učí například jak se správně zachovat při ohrožení požárem, jak komunikovat s operátorem tísňové linky nebo jak se chránit při zakouření bytu. Jelikož jsou naši členové přípravky ještě předškoláci, závěr každé schůzky věnujeme vždy hrám, malování a povídání.

Naši mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí a učí se kolektivnímu životu . U dětí je rozvíjena odvaha, zdravé sebevědomí, schopnost pomáhat druhým a hrdost na svoji jednotku. Naše mladé hasiče vychováváme k důvěře k uniformovaným lidem - hasičům , policistům a zdravotníkům. Při nácviku neklademe důraz na rychlost – našim cílem je děti zaujmout, upevnit získané vědomosti a do činnosti zapojit každého člena týmu. Velký důraz klademe i na fyzickou přípravu dětí. Procvičujeme různé druhy hasičských štafet, hrajeme hry zaměřené na sílu a obratnost, posilujeme. Požární sport je ale jen jednou z částí přípravy našich mladých hasičů – není hlavní náplní naší činnosti.

Obtížnost a náročnost výcviku je v prvním roce minimální-zásadní je získat u dětí důvěru tak, aby fungovaly bez maminek a do kroužku se těšily. Moc důležitá je trpělivost, protože mnohé děti si zvyknou dříve a dalším to může trvat o něco déle. Velice se nám osvědčilo, že v kolektivu vedoucích jsou zastoupeny ženy i muži. Některé děti v tomto věku přece jenom potřebují pohlazení a citlivější přístup, u jiných se musí naopak nastavit mantinely chování. Z hlediska odborného přenášení vědomostí je také nezbytné, propojení kroužku s výjezdovou jednotkou přes mužské vedoucí, kteří mají bohaté zkušenosti jako strojníci.

Nyní pracujeme s dětmi od 3 do 12 let a máme zkušenosti, že nezáleží až tak na věku dítěte, ale hlavně na jeho vyspělosti. Zásadní je ale vysvětlení probíraného učiva s názornou a praktickou ukázkou. Je nedostačující většinu věcí probírat jen v knize. Jelikož naše jednotka disponuje špičkovou hasičskou výbavou a technikou, můžeme pracovat s těmi nejmodernějšími pomůckami. Počet dětí v kroužku byl stanoven i  z důvodu 100 % zapojení každého malého hasiče. Vedoucí družstev pracují se skupinou max. 3-4 dětí tak, aby se dostalo každému dítěti intenzivního procvičování. Pokud probíranou látku nezvládne nejpomalejší dítě, nepokračujeme dál.

Každý rok vyučujeme jedno výcvikové téma. První rok zpravidla provádíme základní práce s hasičskými armaturami (proudnice, hadice, rozdělovač…), učíme základy požární taktiky a zdravovědy a předvádíme hašení obytné budovy (domečku). Další rok prohlubujeme znalosti, v požární taktice, jdeme více do detailů (s ohledem na věk dětí). Začínáme výcvik lanové techniky - nejen uzlování, ale i základní přípravu na slaňování, nezanedbáváme ani pořadový výcvik. Zaměřujeme se na zásah jednotky při dopravní nehodě, včetně vyproštění zraněných osob(plyšáci), poskytnutí neodkladné resuscitace (masáž srdce, zástava krvácení, nasazení krčního límce, protipožárního zajištění, zabezpečení místa nehody a přivolání vrtulníku Letecké záchranné služby. Co jsme se naučili, předvádíme na krátkých exhibičních ukázkách pro veřejnost při pořádání nejrůznějších společenských akcí.

Z důvodu utužení vztahů v našem kolektivu mladých hasičů, pořádáme  i další zábavné aktivity jako např. podzimní stopovačku s opékáním buřtů a přespáním v naší požární zbrojnici, plánujeme výlety, stanování, exkurze do hasičských stanic, hasičských muzeí nebo návštěvu základny Letecké záchranné služby apod.

Už když jsme se rozhodovali založit kroužek mladých hasičů, měli jsme na paměti, že to bude velice časově náročná činnost a obrovský závazek vůči dětem. Jsme však hluboce přesvědčeni, že je to jediný způsob, jak zajistit pokračování a budoucnost našeho sboru a jednotky. Tehdy jsme si také stanovili i naše dlouhodobé cíle, kterých chceme dosáhnout při práci s hasičskou mládeží . Jedním z nich je zejména vytvoření fungujícího systému práce s mladými lidmi v SDH Kralovice a postupné rozšíření práce kroužku z kategorie přípravky na kategorii mladších a starších dětí, popřípadě dorostu. Pokud se nám to podaří a části dětí přiroste „hasičina“ k srdci (tak jako nám), bude mít SDH Kralovice a výjezdová jednotka města Kralovice vlastní zdroj budoucích nových členů. Pevně věříme, že při nadšení dětí, trpělivosti rodičů a s podporou našeho sboru a našich sponzorů vše úspěšně zvládneme.

Renáta Kozová - vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Kralovice

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů